TEMPEST Usługi


Każde urządzenie do przetwarzania informacji niejawnych produkowane przez firmę Siltec, które ma spełniać odpowiednie wymagania w zakresie poziomu emisji elektromagnetycznych, jest poddawane stosownym badaniom.

W laboratorium wdrożono system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Posiadamy wykwalifikowany doświadczony personel, nowoczesne narzędzia pomiarowe i procedury badawcze. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością w laboratorium oraz jego biegłość i kompetencje techniczne są okresowo potwierdzane poprzez stosowne audyty przeprowadzane przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa.

Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej firmy Siltec Sp. z o.o. uzyskało:

  • Świadectwo Uznania laboratorium Nr 4/2007, wydane przez Jednostkę Certyfikującą Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Świadectwo uznania obejmuje wykonywanie badań w zakresie bezpieczeństwa emisji urządzeń przetwarzających informacje niejawne, w procesach certyfikacji tych urządzeń, prowadzonych przez Jednostkę Certyfikującą DBTI ABW w zakresie procedury badawczej PB-102 (Ocena i kwalifikacja urządzeń) i metodyki MB-102 (Metodyka identyfikacji sygnałów emisji ujawniającej (CE))Świadectwo Uznania Laboratorium Nr 193/2009/JC SKW/UL, wydane przez Jednostkę Certyfikującą Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.