Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Zarządzanie jakością i środowiskiem

Misją firmy jest:

Projektowanie, produkcja i dostarczanie Klientom w kraju i poza granicą:

 • nowoczesnych urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych i przetwarzania danych;
 • systemów gwarantowanego zasilania, w tym: aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz agregatów prądotwórczych;
 • urządzeń i systemów ochrony kryptograficznej, certyfikowanych w ośrodkach krajowych i NATO;
 • urządzeń teleinformatycznych o obniżonym poziomie emisji oraz urządzeń do ochrony elektromagnetycznej;
 • systemów łączności radiowej, satelitarnej, wideotelekonferencji oraz rozpoznania i walki radioelektronicznej.

Specjalistyczne doradztwo dla naszych Klientów w ww. obszarach.

Szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów, w tym z administracji rządowej, resortu Obrony Narodowej, MSWiA, agend NATO i UE.

Ciągły rozwój naszej firmy poprzez inwestycje i modernizacje, szkolenia personelu, doskonalenie metod zarządzania, uzyskiwanie wymaganych certyfikatów oraz poszukiwanie i zdobywanie nowych klientów.


Polityka jakości ukierunkowana jest na:

Spełnianie wszystkich wymagań i oczekiwań naszych Klientów w kraju i poza granicą, poprzez dostarczanie im wyrobów o światowym poziomie technologicznym, wysokiej niezawodności, odpowiadających określonym w umowach wymaganiom technicznym, jakościowym i bezpieczeństwa.

Spełnianie, we wszystkich obszarach naszej działalności, stosownych wymagań jakościowych, poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością, zgodnego z normami:

 • PN-EN ISO 9001:2015
 • PN-EN ISO 14001:2015
 • NATO AQAP 2110:2016

Dostarczanie naszym Klientom wyrobów i usług, przy spełnieniu wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli, wymagań ustawowych oraz innych stosownych przepisów.

Zaangażowanie całego personelu w rozwój naszej firmy, utrzymanie wysokiej pozycji w branży oraz realizację celów dotyczących jakości, z korzyścią dla naszych klientów, pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

Polityka Jakości jest zakomunikowana wszystkim pracownikom, jest przeglądana pod względem jej przydatności i odpowiednia do celu istnienia Firmy.

 

Polityka środowiskowa:

Zarząd firmy Siltec Sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie ochrony środowiska naturalnego dla ludzi i gospodarki oraz kierując się poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska, stosuje wszelkie znane i nowoczesne techniki i technologie działania przy realizowanych usługach.

Kierownictwo i wszyscy pracownicy są zobowiązani do zachowania wysokiej jakości prac oraz postępowania zgodnie z obowiązującą ustawą ochrony środowiska, oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Wyznaczona strategia jest realizowana poprzez:

 • prowadzenie dokładnych analiz z zakresu ochrony środowiska przed podjęciem prac projektowych i realizacyjnych.
 • stosowanie w opracowanych projektach, oraz podczas realizacji usług nowoczesnych technik i technologii działania.

Do podstawowych elementów naszego systemu zarządzania środowiskiem należy:

 • stałe przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,.
 • stosowanie nowoczesnych metod zabezpieczania, sygnalizowania i usuwania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska przy projektowaniu i realizacji usług,
 • ustawiczne podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej wszystkich pracowników w celu przygotowania ich do wykonywania obowiązków zgodnie z polityką środowiskową,
 • przeprowadzanie wewnętrznych auditów środowiskowych i okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem,
 • udzielanie wszelkich informacji naszym klientom lub innym zainteresowanym osobom o wpływie naszej działalności na środowisko naturalne.
 • zobowiązujemy się do ciągłego analizowania skutków prowadzonej działalności i doskonalenia naszych działań na rzecz ochrony środowiska.

Polityka środowiskowa jest zakomunikowana oraz dostępna pracownikom firmy i wszystkim zainteresowanym stronom.

Polityka środowiskowa jest zatwierdzana przez Zarząd.