Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Praca

Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siltec Sp. z o.o. , Parzniewska 12, 05-800 Pruszków,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siltec.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.

9. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


 

Serwisant urządzeń awaryjnego zasilania w Dziale Systemów Zasilania

Wiedza i doświadczenie w serwisowaniu UPSów (montaż, uruchomienie, testy naprawy, przeglądy)...
Czytaj dalej

Laborant - Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej w Dziale Certyfikacji Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej

Wykonywanie badań (w tym badan kompatybilności elektromagnetycznej) i sprawdzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opracowywanie wyników pomiarów...
Czytaj dalej

Kierownik Projektu w Dziale Sprzedaży Systemów Zasilania

Kierownik Projektu w Dziale Sprzedaży Systemów Zasilania
Promowanie usług i produktów firmy – agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS;
Pozyskiwanie nowych klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Dział Systemów Zasilania firmy Siltec;
Prowadzenie negocjacji z klientami i podwykonawcami;
Czytaj dalej

Główny specjalista – Konstruktor elektryk w Dziale Rozwiązań Specjalnych

Główny specjalista – Konstruktor elektryk
w Dziale Rozwiązań Specjalnych
Czytaj dalej